Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Miechowie
Wstęp Deklaracji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznamiechow.pl.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (w skrócie Filia w Miechowie):
Telefon: +48 41 383 12 32, telefon sms 669040180
E-mail: filia.miechow@pbw.edu.pl; monika.balazy@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. Księdza Skorupki 4, 32-200 Miechów
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogicznamiechow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.


Strona internetowa www.pedagogicznamiechow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Miechowie,
• część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Miechowie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
• możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej,
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.


Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Telefon: +48124211098
E-mail: sekretariat@pbw.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Miechowie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


W zakresie dostępności architektonicznej:
Biblioteka zlokalizowana jest na parterze bloku mieszkalnego.
Od strony ul. Ks. Skorupki prowadzą do bloku dwie drogi. Od wschodu są to dość strome schody z podjazdem dla wózków. Od strony zachodniej do bloku prowadzi łagodniejszy podjazd.
Przed drzwiami wejściowymi jest stopień o wysokości 3,5 cm i takiej samej wysokości próg.
Katalogi i stanowisko Wypożyczalni znajdują się na jednym poziomie.
W pomieszczeniu Biblioteki nie ma dostępu do toalety dla osób niepełnosprawnych.
W zakresie dostępności parkingu:
Brak ogólnodostępnego parkingu – możliwość zaparkowania na chodniku przed budynkiem.


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW w tekście łatwym do czytania,
Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.